top of page

קבלן רשום בצפון

רישום קבלנים

 

למה מאוד חשוב לכל קבלן בין אם הוא קבלן שיפוצים, קבלן שלד או גמר לנפק לעצמו רשיון קבלן רשום ?

 

מה ההבדל בין הסיווג קבלנים ? מה ההבדל בין ג100 לבין ג3?

 

מה אנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו פונים לעורך דין רישיון קבלן?

 

אז ככה, קודם כל חשוב להבין שבשביל להיות זכאי לקבלת רישיון קבלן / קבלן רשום צריך לעמוד בתנאים אשר מפורטים בחוק חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969.

 

מטרת החוק הוא לקבוע מי עומד בתנאים להיות רשום כקבלן רשום בישראל.

 

אז לפני שמתחילים להתעניין בקבלן רשום, בודקים לאיזה סיווג אנחנו מכוונים ומה המטרה שלמעשה אנחנו רוצים להרשם כקבלן רשום.

 

סיווג קבלנים מתחלק לענף ראשי ולענפי משנה -

ענף ראשי הוא למעשה רשיון קבלן ג אשר לפי הסיווג מוגבלת כמות הבניה של יח"ד אשר לקבלן יהיה מותר לבצע, הסיווגים מוגדרים כסיווג ג', אשר קבלן רשום ג1   הוא הנמוך ביותר ועד ג'5 שזהו סיווג בלתי מוגבל

 

הזכאים לרישום לענף ראשי -

 

החוק קובע מי זכאים להירשם בפנקס הקבלנים לענף ראשי, כדלקמן:

(1) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ויש לו שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(2) בוגר בית-ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי-ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו נסיון כאמור;

(3) מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מן הסוג שהוגדר על ידי השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבע השר כאמור;

(4) מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש השנים האמורות חבר בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפיסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים – לפחות אחד, ממלאים אחר התנאים כאמור;

(6) תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת הפיסקאות (1) עד (4), במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משניים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור;

(7) מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה.

bottom of page