top of page

חוק המזומן החדש

חוק לצמצום הגבלת המזומן התשע״ח - 2018

 

מה בעצם אומר החוק? מה מותר ומה אסור? ומהם הקנסות?

 

החקיקה בוצעה בעקבות המלחמה כנגד ״הכלכלה השחורה״ , ונסיון של מדינת ישראל לצמצם את אי הדיווח על עסקאות פרטיות ומסחריות, בשאיפה לצמצם את המזומן השחור בישראל.

 

בשנת 2014 מונתה ועדה ע״י הממשלה לעניין זה - "לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי", בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה מר הראל לוקר.

מסקנות הועדה היו שכ-20 אחוזים מהפעילות הכלכלית בישראל אינה מדווחת ושדבר זה פוגע בשאר החברה ובמשלמי המיסים.

 

בעקבות המלצות הוועדה בשנת 2015 הוגשה הצעת חוק ״החוק לצמצום המזומן התשע״ח-2018״, אשר יכנס לפועל החל מה- 1/1/2019.

 

אז מה בעצם אומר החוק?

 

"מזומן" אשר מוגדר בחוק כ "שטרי כסף ומטבעות וכן מטבע חוץ". החוק מגביל את גובה התשלום במזומן המותר בעסקאות.

 

בעסקה שמחירה עולה על 11,000 ש"ח יאסר על עוסק לשלם או לקבל תשלום במזומן שגובהו עולה על 10% ממחיר העסקה או 11,000 ש"ח, הנמוך מבין השניים. בעסקה בין מי פרטיים, הסכום שלגדל ל-50,000 ש"ח.

זאת אומרת שברכישה מעוסק של מוצר שמחירו 20,000 ש"ח ניתן לשלם במזומן לא יותר מ-2,000 ש"ח, וברכישה מעוסק של מוצר שמחירו 300,000 ש"ח ניתן לשלם במזומן לא יותר מ-11,000 ש"ח.

 

לפי החוק (ציטוט) מחיר עסקה הוא:

התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות; לעניין זה –

(1) אין נפקא מינה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא בשווה כסף;

(2) במכירת כמה נכסים, לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת;

(3) בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה;

(4) במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעורין, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה;

(5) בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן, לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה;

 

למעשה החל מהראשון לינואר 2019, לא נוכל לשלם יותר מ11,000 ש״ח במזומן לעסקה בסכום עד11,000 ו10% מסכום העסקה אשר עולה על 11,000 ש״ח, לדוגמא: אם קנינו מוצר ב50,000 ש״ח, המזומן יכול להיות עד 5000 ש״ח בלבד, והשאר באמצעות סוג תשלום אחר, כגון העברה בנקאית או צ׳ק.

כמו שאמרנו, מטרת החוק היא להקטין את המזומן ״ההון״ השחור ולמנוע העלמות מיסים.

 

בנוסף קובע החוק שבעת תשלום שכר עבודה ומתן תרומה או הלוואה שגובהם עולה על 11,000 ש"ח, לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן בגובה העולה על 10% מסכום שכר העבודה, התרומה או ההלוואה, או 11,000ש"ח, הנמוך מבין השניים. במתן מתנה שגובהה עולה על 50,000 ש"ח, לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן בגובה העולה על 10% מסכום המתנה או 50,000 ש"ח, הנמוך מבין השניים.

 

לגבי מתנות - מגבלת המזומן לעניין מתנות הוא 50,000 ש״ח אשר היוצא מן הכלל הוא בין בני משפחה, שבמקרה זה הגדרת המשפחה היא רחבה, אשר כוללת את המשפחה המורחבת ואף מי שסמוך ע״י שולחנך.

 

אז מהם הסנקציות / הקנסות?

במידה והתבצעה עבירה על חוק זה, הסנקציה תהיה בצורת קנס אשר יחול על שני הצדדים בעסקה, גם על העוסק וגם על הפרטי, או בין פרטיים על שניהם,

 

הקנס ינוע בין 15-30 % מסכום ההפרה.

 

מה שכן חשוב להבין שלדעתי לא היה כלכך ברור מלשון החוק - במידה ומחיר העסקה בין עוסק לפרטי עולה על 11,000 ש״ח , מקסימום המזומן הוא לא 11,000 ש״ח אלה 10% מהמחיר הכולל.

במידה ו ה10% מהמחיר עולה על 11,000 ש״ח אז מותר לי לשלם מקסימום 11,000 ש״ח במזומן.

 

לדוגמא, אם קניתי חבילת נופש משפחתית בסוכנות נסיעות, המחיר הכולל של הכרטיסי טיסה ושל המלונות הוא 30,000, בעסקה זו, מקסימום המזומן אשר מותר לי לשלם הוא 3000 ש״ח בלבד! והשאר באמצעי תשלום שונים כגון כ״א, שיקים וכו׳.

במידה והעסקה, בדוגמא שלנו, חבילת נופש, מחירה הוא 150,000 ש״ח (נופש ממש ארוך ושווה), אז יהיה מותר לי לשלם מזומן מקסימום 11,000 ש״ח, ולא 10 % מהעסקה שבמקרה זה הם 15,000 ש״ח.

 

 

 

מקווים שהצלחנו להבהיר ושכך החוק מובן יותר

 

לכל שאלה או מחשבה על החוק החדש תוכלו לפנות אלינו  

 

ציון זנו ושות׳ משרד עורכי דין

bottom of page